Tietosuojaseloste

Express Torjunta asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä yritys
Express Torjunta Oy (Y-tunnus: 3101225-8)
Maapallonkuja 2 C 64, 02210 Espoo
p. 040 670 1441

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mikko Vähätupa
Maapallonkuja 2 C 64, 02210 Espoo
p. 040 670 1441
info(at)expresstorjunta.fi

3. Rekisterin nimi
Express Torjunnan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröinnin perusteena on Express Torjunta Oy:n tuottamien palveluiden tiedustelu tai tilaaminen ja markkinointiluvan antaminen. Rekisteriin kerättävät tiedot ovat tarpeellisia palvelun tuottamiseen, yhteydenpitoon sekä laskutukseen. Rekisterissä olevia tietoja voidaan käyttää myös markkinointiin sekä oman toimintamme kehittämiseen. Henkilötietoja käsitellään tietosuojalain (1050/2018) määräysten mukaisesti sekä hyvää tietojenkäsittelytapaa noudattaen.

5. Rekisterin merkittävät tiedot
• Etu- ja sukunimi
• Yritys / Y-tunnus (mikäli yritysasiakas)
• Toimitus-, laskutus- ja yhteydenotto-osoite
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Tieto markkinointiluvasta tai -kiellosta

6. Tietojen säännönmukaiset lähteet
Rekisteriin merkitään asiakkaan ilmoittamat tiedot, jotka ovat annettu tiedustelun, tilauksen / sopimuksen teon yhteydessä tai sen jälkeen puhelimitse, sähköpostilla, internetin välityksellä tai muulla tavalla.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Express Torjunta Oy ei luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille (ulkopuolisille), lukuun ottamatta kohdassa 4 oleviin käyttötarkoituksiin sekä tiedoksiantovelvollisuuden piirissä olevia viranomaisia kuten poliisi, ulosottoviranomainen tai tuomioistuimet.
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta Euroopan Unionin ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Manuaalista (asiakirjat) aineistoa säilytetään Express Torjunta Oy:n tiloissa (toimisto). Toimistotilat ovat lukittu mekaanisesti ja sähköinen tietokanta ja tietoliikenneyhteydet ovat suojattu asianmukaisesti.
Asiakasrekisterin käyttöoikeus on ainoastaan Express Torjunta Oy:n palveluksessa olevilla ja tehtävään erikseen nimetyillä henkilöillä, jotka käyttävät tietoja työtehtävissään, kuten asiakaspalvelu, työnjohto, laskutus ja myynti.

9. Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Rekisteriin merkityllä henkilöllä tai yrityksellä on oikeus tarkastaa Express Torjunta Oy yrityksen asiakasrekisterissä olevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyynnöstä tulee käydä ilmi, että pyyntö koskee Express Torjunta Oy:n asiakasrekisteriin kirjattuja tietoja. Ennen tietojen luovutusta, tulee rekisteröidyn varmentaa henkilöllisyytensä rekisteristä vastaavalle henkilölle. Tietojen tarkastus suoritetaan neljäntoista (14) päivän kuluessa pyynnön saapumisesta.
Rekisteriin merkityllä henkilöllä tai taholla on oikeus vaatia tietojensa päivittämistä, korjaamista tai poistamista. Rekisteröity voi myös kieltää tietojensa käyttämisen palveluiden markkinointiin. Kaikki tietoja koskevat muutospyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti Express Torjunta Oy:n rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tietojen säilyttäminen
Rekisterissä olevia asiakastietoja säilytetään asianmukaisesti, niin pitkää kuin se on asiakassuhteen ylläpidon tai yrityksen toiminnan osalta tarpeellista. Tiedot voidaan poistaa rekisteristä aiemmin rekisteröidyn kirjallisella pyynnöllä, tai vastaavasti säilyttää pidempään, mikäli laki tai viranomainen niin edellyttää.